Kiedy konieczne jest pozwolenie na użytkowanie budynku?

 

Budując standardowe domy jednorodzinne zazwyczaj wystarczy zgłoszenie zakończenia budowy, by po trzech tygodniach od zgłoszenia ? jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu ? możemy się do nich wprowadzać. Są jednak sytuacje, w których wymaga się od inwestora uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu i udostępnienia budynku do kontroli przez nadzór budowlany.

O pozwolenie na użytkowanie budynku muszą wystąpić inwestorzy budujący obiekty użyteczności publicznej czy projekty domów wielorodzinnych. Ale są sytuacje, kiedy również budowa domu jednorodzinnego przez prywatną osobę wymaga uzyskania tej zgody.

Zapis o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie znaleźć już można w decyzji o pozwoleniu na budowę domu. Najczęściej dotyczy to budynków skomplikowanych architektonicznie lub takich, które mogą oddziaływać na sąsiednie nieruchomości.

Pozwolenie na użytkowanie budynku jest również konieczne kiedy legalizowana jest samowola budowlana, a także wtedy, gdy planujemy zamieszkać nieskończony dom jednorodzinny. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy to chcemy wprowadzić się do domu z gotowym parterem, ale nie ukończonym poddaszem czy piętrem.
pozwolenie na uzytkowanie budynku Kiedy konieczne jest pozwolenie na użytkowanie budynku?

Kiedy konieczne jest pozwolenie na użytkowanie budynku?

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się w nadzorze budowlanym. Konieczne są dokumenty, stanowiące załącznik do wniosku, którymi są:

dziennik budowy (w oryginale)
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ? w razie korzystania ? drogi, ulicy, nieruchomości sąsiada
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
protokoły badań i sprawdzeń
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
kopia świadectwa charakterystyki energetycznej
oświadczenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu lub uwag

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wezwaniem inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli budynku.

Kontrola domu jednorodzinnego polega na sprawdzeniu, czy budynek został wybudowany zgodnie z ustaleniami i warunkami, które określało pozwolenie na budowę. Sprawdzana jest również zgodność z tym, co zawierał projekt budowlany (zarówno projekt domu, jak i projekt zagospodarowania działki).

Kontrola budynku jest przeprowadzana nie później niż po 21 dniach od złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Inwestor musi być obecny podczas kontroli, dlatego też o jej terminie zawiadamiany jest min. na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Pamiętajmy, że jeżeli nie dopełnimy obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zostaniemy obciążeni karą, w wysokości dziesięciokrotności iloczynu stawki opłaty (s ? 500 zł)m, współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k).